EX-YU IPTV LIST


iptv exyugoslavia ts


EX-YUGOSLAVIA IPTV LIST : 03-04-2018

#EXTINF:-1,=== EX YU ===
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/403.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTS1
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/740.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTS2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/741.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTS 3
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1973.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTS SAT
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/212.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTSC Cerna Gora
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1804.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Prva
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/739.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Prva Plus
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1393.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Prva World
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1974.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Plus
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/223.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Doma TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1391.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: B92
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/735.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTL
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/687.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTL 2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1396.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTL Living
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1425.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: RTL Kockica
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1424.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Nova HR
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1392.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Klasik TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1394.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: OBN
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/738.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Hayat HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/215.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Hayat Plus
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/217.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Hayat Folk
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/218.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: BN
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/221.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: HRT 1
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/920.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: HRT 2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/953.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: HRT 3
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/954.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: HRT 4
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/955.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: ALJAZEERA BALKANS
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/921.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Mini TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1427.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Happy TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1428.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Nickeleodon HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2109.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Duga+
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1572.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: SOS Kanal
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1805.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Plus Prishtina
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2284.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: MTV Adria
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1980.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: VH1
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1981.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: VH1 Classic
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1982.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: National Geographic
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/737.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Discovery Channel
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/736.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: History Channel 2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2113.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: E!
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1426.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: AXN Adria
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/734.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: HBO Adria
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/824.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: HBO 2 Adria
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/823.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: HB0 3 Adria
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1975.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: M1 Film
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1978.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: TV 1000
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1495.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: CineMax HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1387.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: CineStar HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1423.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: CineStar Action HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1388.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: CineStar Fantasy HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1979.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: CineStar Premiere 1 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1389.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: CineStar Premiere 2 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1390.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Cinemania
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1976.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Cinemania Plus
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1977.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink 2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/224.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Action
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/226.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Music
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/216.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink M
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1453.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Serije
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/229.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Comedy
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1451.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Western
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/230.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Reality
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/227.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Movies
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/231.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Horror
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/238.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Premium
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/236.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Crime&Mystery
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1449.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Thriller
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/239.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Koncert
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/235.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Extra
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1450.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Folk 1
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1446.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Pink Folk 2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1448.m3u8
#EXTINF:-1,=== ALBANIA ===
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/402.m3u8
#EXTINF:-1,AL: PlayTV Albania
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1652.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Top Channel HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Top Channel SD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/14.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan SD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/15.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan Plus
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/16.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan Plus HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2187.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Vizion Plus HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/17.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/21.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH 1 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/22.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH 2 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/24.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH 3 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2111.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH Shqip
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2112.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH Film
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/23.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH Muzike
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2350.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Korca TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2110.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Channel One
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/25.m3u8
#EXTINF:-1,AL: AlsatM HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/26.m3u8
#EXTINF:-1,AL: AlsatM-T
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1027.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shenja TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1751.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV21M
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1749.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ERA
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1753.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Art TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1752.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK 1
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/30.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK 2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/31.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK 3
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/32.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK 4
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/33.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV21 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/34.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV21 Mix
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1741.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV21 PLUS
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/35.m3u8
#EXTINF:-1,AL: KTV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/36.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan Kosova
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/37.m3u8
#EXTINF:-1,AL: First Channel
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/38.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tribuna TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/40.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Dukagjini TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/670.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Rrokumi
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/864.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Zjarr TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2192.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV1 Channel
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2283.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Ulqini TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2334.m3u8
#EXTINF:-1,AL: AA New York TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2333.m3u8
#EXTINF:-1,AL: JugTV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/52.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Elbasani TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1784.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Mitrovica
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1782.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Opoja TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1783.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV Bujanoc
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2122.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV Presheva
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2138.m3u8
#EXTINF:-1,AL: PEACE TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/47.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV ISLAM
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/46.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kuran Hidayah Albanian TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1521.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Xhamia e Tabakeve HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1600.m3u8
#EXTINF:-1,AL: AlMajd-Kuran
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2219.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TopEstrada TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1466.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Dasma
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/727.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tirana TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/53.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SuperSonic
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/62.m3u8
#EXTINF:-1,AL: MFM Music
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1936.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Art Music HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1945.m3u8
#EXTINF:-1,AL: KUTIA TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2150.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Hi TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2338.m3u8
#EXTINF:-1,AL: BBF Music
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/61.m3u8
#EXTINF:-1,AL: STV Folk
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1399.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Folk Plus
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/56.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Elrodi TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/59.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Cameria TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1264.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Melodi
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/54.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Folklorit
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1566.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV21 POPULLORE
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/918.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV ZiK
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1857.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Top News
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/66.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ABC News
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/67.m3u8
#EXTINF:-1,AL: News 24 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/68.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Ora News HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/69.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Report TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/70.m3u8
#EXTINF:-1,AL: News 7
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/71.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Arta News
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1944.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Humor 1
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1248.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Humor 2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1249.m3u8
#EXTINF:-1,AL: PremierMax
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1878.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Klassik
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1967.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Shqip
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2116.m3u8
#EXTINF:-1,AL: PlayALB Premiere HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/108.m3u8
#EXTINF:-1,AL: PlayHD AlbaninenDuble
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1901.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Harry Potter TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2295.m3u8
#EXTINF:-1,AL: PlayTV Folk
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2194.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tibo Kids
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/290.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Humor Portokalli
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2115.m3u8
#EXTINF:-1,AL: FOX
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1787.m3u8
#EXTINF:-1,AL: FOX Life
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1274.m3u8
#EXTINF:-1,AL: FOX Crime
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1275.m3u8
#EXTINF:-1,AL: 24KITCHEN
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/916.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Travel Channel
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/999.m3u8
#EXTINF:-1,AL: DISCOVERY CHANNEL
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/915.m3u8
#EXTINF:-1,AL: National Geographic
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1000.m3u8
#EXTINF:-1,=== DigitALB ===
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1537.m3u8
#EXTINF:-1,AL: EXP Shkence
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/73.m3u8
#EXTINF:-1,AL: EXP Histori
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/74.m3u8
#EXTINF:-1,AL: EXP Natyre
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/75.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Family HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/76.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Bang Bang
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/87.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Cufo
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/88.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Junior TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1654.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ShqipTV Mimi HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2357.m3u8
#EXTINF:-1,AL: T
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1114.m3u8
#EXTINF:-1,AL: T HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1261.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Stine
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/497.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Autor
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/103.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Thriller
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/107.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Hits
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/102.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Drame
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/105.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Aksion
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/104.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Komedi
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/106.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Nje HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1140.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Dy HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1139.m3u8
#EXTINF:-1,AL: EuroFilm
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/459.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold 1
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1559.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold 2
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1560.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold 3
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1561.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold 4
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1722.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold 5
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1723.m3u8
#EXTINF:-1,=== Tring Digital ===
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1538.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Histori
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/77.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Planet
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/78.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring World
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/79.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Muse
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/81.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Living HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/80.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Internacional HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1496.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Shqip
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/98.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Tring
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/89.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Kids
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/90.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tip TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/95.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Jolly HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/110.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Super
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/113.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Action
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/112.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Life
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/114.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Fantasy
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/115.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Comedy
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/111.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring 3Plus
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/116.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Smile
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/99.m3u8
#EXTINF:-1,=== Sky Albania ===
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1539.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Shkence HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/72.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Planet HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/700.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Histori HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1322.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Sofia HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1531.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb 7
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2358.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Shqip
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2359.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Horror HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1127.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Novela HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1502.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Drama HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1501.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Aksion HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1499.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Max HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1514.m3u8
#EXTINF:-1,AL: SkyAlb Komedi HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1500.m3u8
#EXTINF:-1,=== TV ALB Amerike ===
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1540.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Albanien Cultur NY
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1518.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALBTV USA
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/43.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALTV USA
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1937.m3u8
#EXTINF:-1,AL: AVTV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1770.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ACTV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1771.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Albanien American TV
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1943.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TOP CHANNEL EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/910.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan HD EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/905.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Vizion Plus EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/907.m3u8
#EXTINF:-1,AL: AlsatM EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/906.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV21 MK EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1506.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TVSH EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/911.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/912.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/699.m3u8
#EXTINF:-1,AL: KTV EST
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/913.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB HINDI
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/1341.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ShqipTV Hindi HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2356.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ShqipTV Islam HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2353.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Primo Humor HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2352.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Primo Muzike HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2354.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Primo Popullore HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2355.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 1 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2165.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 2 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2166.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 3 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2167.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 4 HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2351.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Romance HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2168.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Drama HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2163.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Action HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2160.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Thriller HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2170.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Sci-Fi HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2169.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Dark HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2162.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Comedy HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2161.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Prank HD
http://vtv.selfip.net:8080/live/ismet/ismet123/2164.m3u8EX-YUGOSLAVIA IPTV LIST : 02-04-2018

#EXTINF:-1,======= Serbia =======
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8999.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTS 1 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3966.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTS 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3967.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTS 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3968.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTS 3
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8770.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTS Satelite
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8771.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Prva Tv
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3969.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Prva Plus
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3970.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Prva World
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/13827.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Prva Max
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/13828.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: PRVA TV CG
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/42125.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2901.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Happy Tv
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4000.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: O2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3972.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: NOVA RS
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3971.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Balkanika HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3980.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Belle Amie
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6698.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Elta 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9009.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTCG Sat
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8775.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTVCG 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/13000.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTVCG 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/13001.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Vijesti CG
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/13002.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Studio B
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8772.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Vojvodina 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8773.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Vojvodina 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8982.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Palma Plus
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8984.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Istok TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/11484.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Istok 2 TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/11695.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Delta TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/11488.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTV Crna Gora Sat
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8669.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: N1 Serbia
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/19713.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Partizan HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28245.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: TV Kladovo
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/31747.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTV Novi Pazar
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8983.m3u8
#EXTINF:-1,--------- Ex-Yu Kids -----------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5142.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Baby TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/7768.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Super Kids
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4759.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Mini TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8995.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Mini Ultra TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3998.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Minimax
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8994.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Disney Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/7766.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Nickelodeon
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3994.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Ultra TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/7769.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Orlando Kids
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/13829.m3u8
#EXTINF:-1,--------- Ex-Yu Docu ---------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5140.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: 24 Kitchen
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5627.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Discovery Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4002.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Discovery Science
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9017.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Travel XP HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30191.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: ID Discovery
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9016.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: ID Xtra
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9021.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: National Geographic Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3989.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Nat Geo Wild
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9018.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Viasat Explore
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6696.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Viasat History
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3701.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Crime & Investigation
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4004.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Da Vinci Learning
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30192.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Animal Planet
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4001.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: History Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4003.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: History Channel 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30190.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Travel Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9020.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: SOS
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6714.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: TLC
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/7767.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Universal Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9019.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Lov i Ribolov
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3988.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: E! Entertainment
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6697.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Docu Box
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30193.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Extra
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4764.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Kuvar
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4765.m3u8
#EXTINF:-1,--------- Ex-Yu Cinema ---------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5141.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Cinestar TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8988.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Cinestar Premiere 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4014.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Cinestar Premiere 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4015.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Cinemax 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4012.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Cinemax 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4013.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Cinestar Action
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6704.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Cinestar Fantasy
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/11231.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Cinemania
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28529.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Film Box Extra HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/11230.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Film Box Plus
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30197.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: TV 1000
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8989.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: SciFi
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8985.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-YU: AXN Adria
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8987.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: HBO 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8986.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: HBO 2 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8195.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: HBO 3 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8196.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Fox TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4008.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Fox Movies
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4007.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Fox life
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4006.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Fox Crime
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4005.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: M 1 Film
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8990.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: TOP HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/33512.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: AMC HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30196.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Diva Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30199.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Kino TV HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30198.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Zabava
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2907.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink World
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2911.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Westren
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4020.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Thriller
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2903.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Soap
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2906.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Serije
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4760.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Sci-Fi & Fantasy
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2909.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Romance
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2896.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Reality
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2900.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Premium
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2899.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Plus
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2908.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Pedia
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2898.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Movies
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4018.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Horror
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2904.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Film
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4016.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Crime & Mystery
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3357.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Comedy
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2905.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Bh
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3358.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Action
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2902.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/2897.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink 3
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4758.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Classic
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8997.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink World Cinema
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8998.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Show
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/16003.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Kids
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8993.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink M
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8996.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: CINE+ SELECT 1 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28553.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: CINE+ SELECT 2 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28552.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: CINE+ SELECT 3 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28551.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: CINE+ SELECT 4 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28547.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: CINE+ SELECT 5 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28550.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: CINE+ SELECT 6 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28549.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: CINE+ SELECT 7 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28548.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: CINE+ SELECT 8 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/28546.m3u8
#EXTINF:-1,------ Ex-Yu Zik -------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5800.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Hits 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4762.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Music
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4019.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink and Roll
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10922.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Koncert
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4761.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Folk 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4763.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Pink Folk 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4017.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: DM Sat
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3979.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Planeta tv
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3981.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Grand TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3978.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Grand 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9022.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: BN Music
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3975.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Duga TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8776.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: CMC
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6707.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: TV GLAS DRINE
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9023.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-YU: TV Sehara HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10928.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Jugoton TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/13830.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: IDJ TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/15666.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: KCN 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6701.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: KCN 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6702.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: KCN 3
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6703.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: VH1 Classic
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9024.m3u8
#EXTINF:-1,====== Croatia =======
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9002.m3u8
#EXTINF:-1,HR: HRT 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3524.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: HRT 2 Cro
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3521.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: HRT 3 Cro
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3522.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: HRT 4 Cro
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3939.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: HBO Adria
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4010.m3u8
#EXTINF:-1,HR: Doma TV HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/23326.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Doma tv
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3985.m3u8
#EXTINF:-1,HR: Nova TV HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/23325.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Nova Tv
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3992.m3u8
#EXTINF:-1,EX-YU: Banovina
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6712.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: Klasik TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3987.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTL Televizija
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3995.m3u8
#EXTINF:-1,HR: RTL
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30194.m3u8
#EXTINF:-1,HR: RTL 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3996.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTL Kockica
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3997.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTL Passion
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/8991.m3u8
#EXTINF:-1,Ex-Yu: RTL Living Cro
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6706.m3u8
#EXTINF:-1,HR: RTL Crime
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6705.m3u8
#EXTINF:-1,HR: Kanal 5
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/15083.m3u8
#EXTINF:-1,HR: MTV Adria
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/9012.m3u8
#EXTINF:-1,HR: Laudato TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/38933.m3u8
#EXTINF:-1,HR: Z 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/15084.m3u8
#EXTINF:-1,======= Albania ========
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5551.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Top Channel FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4031.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Top Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4055.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/41201.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4052.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10212.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan Plus FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/22406.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan Plus HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10211.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Vizion Plus FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10041.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Vizion Plus HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4074.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Alsat M HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/14761.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Alsat M
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4067.m3u8
#EXTINF:-1,AL: First Channel FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10043.m3u8
#EXTINF:-1,AL: First Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4054.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Era TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5620.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shenja TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5548.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Zjarr TV HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5746.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV 2 Gostivar
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5750.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TVSH
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4056.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV Koha
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5744.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tribuna Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5745.m3u8
#EXTINF:-1,AL: MRTV 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4058.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4050.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4048.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK 3
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5617.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTK 4
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5618.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4044.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Macedonia
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5747.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Klan Kosova
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4051.m3u8
#EXTINF:-1,AL: KTV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4043.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Syri Vision
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4102.m3u8
#EXTINF:-1,AL: IN TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5742.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Mix HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4046.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RRokum TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4069.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tema TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5625.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Besa
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4114.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Jug TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5638.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Apollon TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5795.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV Mitrovica
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6325.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV Kopliku
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6341.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV Bujanovc
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6345.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Globi TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6346.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Dukagjini TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6326.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Diaspora
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6340.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Amol TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10049.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV ART Tetov
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10054.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Channel One
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10058.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Fokus TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10059.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10242.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH 1 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10243.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Zana Islam HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10046.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Peace tv
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6349.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Lexo TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6348.m3u8
#EXTINF:-1,AL: A1 Islam
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10060.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV Islam
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10062.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Islam HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10061.m3u8
#EXTINF:-1,---------- AL Kids ------------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5552.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Baby TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3999.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Bang Bang
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4062.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Cufo
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4063.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Junior TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4064.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Tring
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3464.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Kids
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17952.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 Junior
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4047.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tip TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4092.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Sofia
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4079.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Mimi HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17944.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Tom & Jerry HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17945.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Anime HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4117.m3u8
#EXTINF:-1,--------- AL Cinema -----------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5553.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold 2 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4107.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold 3 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10057.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Digi Gold 4 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10056.m3u8
#EXTINF:-1,AL: KS Gold 1 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/36436.m3u8
#EXTINF:-1,AL: KS Gold 2 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/36437.m3u8
#EXTINF:-1,AL: KS Gold 3 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/36438.m3u8
#EXTINF:-1,AL: KS Gold 4 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/36439.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Aksion
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4036.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Autor
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4039.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Drame
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4035.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Hits
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4034.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Komedi
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4038.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Nje HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/18405.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Nje FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4032.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Dy HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4033.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Stinet
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10042.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Stinet
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4049.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film Thriller
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4037.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Euro Film
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/37304.m3u8
#EXTINF:-1,AL: T HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5549.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Family
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4057.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Family HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5823.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Living FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/42126.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Living HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4093.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Shqip
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4086.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Super
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4087.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring action
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4084.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Life
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4083.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Comedy
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4082.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Fantasy
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4090.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Fox
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4080.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Jolly HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4073.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Jolly
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4081.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring 3+
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4091.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Muse
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4097.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Smile
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4106.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Smile HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4095.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Fox Movies
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4111.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Fox Life
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3391.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Fox Crime
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3188.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Sky Max
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4103.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Sky Aksion
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4104.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Sky Drame
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4109.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Sky Komedi
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4110.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Action
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5623.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Western
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4030.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Thriller
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4040.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB UK TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5822.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Humor 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6333.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Humor 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6332.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Film HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6338.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Aksion HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5634.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Komedi HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5636.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Humor HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6330.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Fantasy HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6351.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Horror HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6334.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Western HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6335.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Cinema HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17948.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Drama HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17949.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Hindi HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17946.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Jeta HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17951.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Kino-DE HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17953.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Qifteli HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17950.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Shqip TV Stupcat HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17947.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 1 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4094.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 2 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5635.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Premiere 3 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10039.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Action HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6328.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Thriler HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6329.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Sci-Fi HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5633.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Dark HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6331.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Drama HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5637.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Family HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10037.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Prank HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10038.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kino Romance HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10040.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Comedy Central Extra
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4112.m3u8
#EXTINF:-1,AL: 7HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10055.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Film 24 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10045.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Star Plus HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/22413.m3u8
#EXTINF:-1,---------- AL Docu -----------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5597.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Explorer Shkence
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4070.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Explorer Natyra
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4072.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Explorer Histori
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4071.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring World
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4088.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Planet
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4085.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring History
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4089.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Sky Shkence
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4108.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Sky Histori
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4105.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Entertainment
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3986.m3u8
#EXTINF:-1,AL: National Geographic Channel
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4099.m3u8
#EXTINF:-1,AL: 24 Kitchen
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/38937.m3u8
#EXTINF:-1,----------- AL Music -----------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5598.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Alb Music
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5820.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ALB Folk HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10044.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Syri Blue HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10051.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV Zik
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10053.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV Kutia
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10050.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV Teuta
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10052.m3u8
#EXTINF:-1,AL: BN Music
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6336.m3u8
#EXTINF:-1,AL: My Music
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5619.m3u8
#EXTINF:-1,AL: BBF Music
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5628.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Supersonic TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4068.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTV 21 plus HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4045.m3u8
#EXTINF:-1,AL: 21 HD Popullore
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4075.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Top Estrada TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10244.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tirana TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4029.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Dasma TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4098.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Folk Plus
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4065.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Folklorit
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4066.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV Opoja
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4053.m3u8
#EXTINF:-1,AL: A1 Shqiptare
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5798.m3u8
#EXTINF:-1,AL: MusicAL
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5927.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Albanian TV America
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6342.m3u8
#EXTINF:-1,AL: TV SHARRI HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6343.m3u8
#EXTINF:-1,AL: STV Folk
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5626.m3u8
#EXTINF:-1,AL: City TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4119.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Elrodi TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3931.m3u8
#EXTINF:-1,---------- AL News ----------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5599.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Top News
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5621.m3u8
#EXTINF:-1,AL: ABC News
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4120.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Ora News HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4076.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Report TV
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4041.m3u8
#EXTINF:-1,AL: News 24
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4078.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Kanali 7 News
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10048.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Arta News
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10047.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Fax News
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/30205.m3u8
#EXTINF:-1,----------- AL Sports ------------
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5600.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Super Sport News FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20990.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport News HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17954.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport News
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3831.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Super Sport 2 FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20989.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 2 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17337.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3074.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Super Sport 3 FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20988.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 3 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17955.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 3
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3076.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Super Sport 4 FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20987.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 4 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17956.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 4
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3075.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 5 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4060.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport 6 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17957.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Tring Sport News FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20982.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport News HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/3932.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Tring Sport 1 FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20986.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport 1 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4123.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Tring Sport 2 FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20985.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport 2 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4124.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Tring Sport 3 FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20984.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport 3 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4125.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: Tring Sport 4 FHD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/20983.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tring Sport 4 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4126.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport Kosova HD 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4121.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Super Sport Kosova HD 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4122.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: K Sport 1
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5748.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: K Sport 2
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/5749.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: K Sport 3
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6383.m3u8
#EXTINF:-1,VIP AL: K Sport 4
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/6384.m3u8
#EXTINF:-1,AL: RTSH Sport
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/10241.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Tele Sport
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/4100.m3u8
#EXTINF:-1,AL: Eurosport 1 HD
http://king-box.club:80/live/MCDVtnFkw2/sVXKZCiBTW/17958.m3u8